WPŁYW OSOBOWOŚCI NA EFEKTYWNOŚĆ W PRACY –TENDENCJE ZACHOWAŃ D-I-S-K WG PERSOLOG.

Temat osobowości od wieków figuruje w pracach badawczych. Typ osobowości nieodzownie przekłada się na sposób wykonywanej pracy (efektywność) oraz zaangażowanie. Efektywność stanowi relację pomiędzy podjętymi działaniami, a efektami poniesionych nakładów i figuruje jako główny miernik pomiaru sposobu zarządzania w przedsiębiorstwie. Osobowość tworzy pewnego rodzaju pomost do wykonywania określonego typu pracy, determinując naturalne predyspozycje. W przypadku niedopasowania do środowiska pracy uzyskujemy efekt nadmiernie poniesionych nakładów w stosunku do osiągniętych zysków, nie wykorzystując pełnego  potencjału jednostki. Z tego względu tak ważnym jest określenie typu osobowości oraz odpowiednie motywowanie pracownika – w zależności od jego profilu, traktując jednostki indywidualnie. Już w IV w. p.n.e Hipokrates  określił cztery typy temperamentu: sangwinik, choleryk, melancholik, flegmatyk, mające wpływ funkcjonowanie jednostki. Sformułowanie te do dnia dzisiejszego figurują w określaniu typów ludzkich osobowości. Z kolei Carl Gustav Jung – słynny psychiatra i psycholog, na podstawie wieloletnich badań określił schematy ludzkich postaw, będących wynikiem następujących czynników: introwersji i ekstrawersji, sposobu pozyskiwania i przetwarzania informacji (poprzez poznanie lub intuicję) oraz sposobu podejmowania decyzji (bazując na odczuciach lub analizie decyzyjnie Czym różni się zatem profil zachowań Persolog od dotychczas wykonywanych w zakresie ludzkich zachowań badań?

Profil osobowości Persolog przede wszystkim stanowi narzędzie samooceny, pozwalające na opracowaniu tendencji zachowań D-I-S-K (dominacja, inicjatywność, stałość oraz krytyczność). Jego celem jest zaprezentowanie sposobów pogłębiania wiedzy na temat cyklów własnych zachowań i reakcji, na określone zdarzenia oraz poznanie potencjalnych obszary konfliktów z innym ludźmi.  Pozwala zrozumieć, w jaki sposób, świadomie wprowadzać zmiany i ulepszyć strategię swojego działania przy jednoczesnej intensyfikacji współpracy, podnoszeniu produktywności oraz koncentracji energii na obszarach, w których można odnieść największy sukces. Narzędzie to jest przydatne nie tylko dla osoby przeprowadzającej test ale również pracodawcy, gdyż pozwala na dopasowanie danego pracownika do odpowiedniego dla niego środowiska pracy, potęgując tym jego efektywności i możliwości rozwoju. Korzyściami stosowania tego narzędzia jest m.in.: znaczna redukcja wynikających konfliktów i radzenie sobie ze stresem, uświadomienie sobie naturalnych predyspozycji oraz obszarów wymagających zmian oraz uświadomienie sobie faktu, że siła zespołów leży w różnorodności oraz potencjale, każdego z jego członków. Ponadto, narzędzie to dzięki szybkiemu i łatwemu procesowi badania oraz dostarczeniu klarownych wyników i wskazówek jak postępować, pozwala on na osiągnięcie wymiernych wyników w stosunkowo bardzo krótkim czasie.

W ramach programu Top Young 100, studenci mają niepowtarzalną okazję skorzystać z tego praktycznego narzędzia. Jedna z uczestniczek – Magdalena Szaton (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) podzieliła się z nami wrażeniami z przeprowadzonego szkolenia:

„Była to niepowtarzalna możliwość rozpoznania swojego stylu oraz tendencji zachowań. Uzyskałam wartościowe wskazówki jak budować relacje z innymi, które z pewnością wykorzystam zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Szkolenie z profilów osobowościowych Persolog uważam za bardzo cenną lekcję i cieszę się, że miałam możliwość wzięcia w nim udziału w ramach programu Top Young 100.”

 

Autor: Magdalena Tuora